KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

im. Ignacego Krasickiego
w Sosnowcu

 
 1. PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

 1. INFORMACJE O SZKOLE

 

Nazwa i adres – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego

ul. Przyjaciół Żolnierza1, 42-500 Sosnowiec

Ilość oddziałów –5 oddziałów klas I-III, 3 oddziały klas IV-VI

Ilość uczniów- 140

Oddział przedszkolny –2 (kl. „0”)

Ilość dzieci- 47

Liczba nauczycieli – 20

Dyplomowanych – 14

Mianowanych - 4

Kontraktowych – 2

Stażystów - 0

 

Budynek szkoły jest 2-piętrowy. Wymieniono stolarkę okienną, odnowiono elewację budynku

W szkole znajduje się:

 • aula

 • niewymiarowa sala gimnastyczna

 • pracownia informatyczna z 14 stanowiskami komputerowymi

 • sala do zajęć ruchowych

 • biblioteka szkolna

 • świetlica szkolna

 • stołówka szkolna

 • kuchnia wyposażona zgodnie z polskimi normami

 • gabinet pedagoga szkolnego

 • gabinet pielęgniarki szkolnej

 • gabinet i magazyn nauczycieli w-f

 • przebieralnie na lekcje w-f , kabiny prysznicowe

 • szatnia

 • toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców, przy sali gimnastycznej

 

 

W szkole organizowany jest obrót używanymi podręcznikami.

Działa monitoring - 4 kamery; 2 wewnętrzne i 2 na zewnątrz budynku.

 

III. MISJA

 

TA SZKOŁA JEST MIEJSCEM, GDZIE SZANOWANA JEST GODNOŚĆ CZŁOWIEKA.

NAUCZYCIEL JEST WZOREM NIE TYLKO W SZKOLE,

A UCZNIOWI STWARZA SIĘ WARUNKI DO SAMOROZWOJU.

WARTOŚCIAMI JAKIMI SIĘ KIERUJEMY UCZĄC I WYCHOWUJĄC

TO: PRAWDA, MIŁOŚC, SZACUNEK.

 

Działamy po to aby:

Nasi uczniowie:
 

 1. Byli przygotowani do:

 • systematycznej pracy w dalszej edukacji;

 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie;

 • zwiększonej tolerancji dla różnych kultur, ras, wyznań i warunków bytowych rodziny;

 • wykazywali się zaradnością;

 • wyrażania wzajemnego szacunku
  .

2. Umieli:

 • stosować wiedze w praktyce;

 • odróżniać dobro od zła;

 • radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

3. Realizowali:

 • swoje plany i marzenia;

 • swoje aspiracje zgodnie z indywidualnymi możliwościami edukacyjnymi.

 

Rodzice:
 

 • Byli zadowoleni z realizacji zadań szkoły;

 • Wspomagali pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły;

 • Byli otwarci i pomocni w realizacji zamierzeń i nowych przedsięwzięć szkoły;

 • Aktywnie twórczo uczestniczyli w życiu szkoły.

 

Nauczyciele:
 

 • Jak najlepiej przygotowali uczniów do dalszej nauki,

 • Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia;

 • Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia;

 • Uczyli respektowania norm społecznych;

 • Szczególnie opiekowali się uczniem zdolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki macowego przekazu.

 

 1. WIZJA
   

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego pełną świadomość, że jest członkiem społeczności polskiej. Uczymy kochać, szanować ludzi, przyrodę kulturę i tradycję narodu polskiego i innych narodów. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

V. PRIORYTETY SZKOŁY

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

 • Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III..

 • Wspieranie uczniów niepełnosprawnych.

 • Podnoszenie efektywności kształcenia i wychowania w kontekście rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

 • Podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

 • Promowanie szkoły w środowisku.

 • Organizacja pracy świetlicy szkolnej ukierunkowana na wychowanie , opiekę i bezpieczeństwo uczniów.

 

 

VI. MODEL ABSOLWENTA

 • jest aktywny

- posiada różnorodne zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

- wykazuje się samodzielnością w działaniu

 • jest ciekawy świata

- stara się rozwijać i poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł informacji

- chce zdobywać wiedzę

- wrażliwy na piękno przyrody, rozumie pojęcie świadomości ekologicznej

 • jest odpowiedzialny

- umie podejmować działania na wielu płaszczyznach i przewidywać ich efekty

- stara się rozwiązywać problemy

- cieszy się z sukcesów i stara się akceptować porażki

- zna swoje słabe strony i mocne strony

- dba o poprawność i kulturę językową

 • jest otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

- potrafi zgodnie współdziałać w grupie

- prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

- stara się być dobrym organizatorem różnorodnych działań, zgodnie ze swymi predyspozycjami

 • jest uczciwy i prawdomówny

- potrafi odróżniać dobro od zła

- zna normy zachowania się i według nich postępuje

- przyjmuje postawę szacunku wobec każdej istoty ludzkiej

 • jest tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

- jest wrażliwy na potrzeby innych (chorych, niepełnosprawnych, wyalienowanych społecznie)

 • jest asertywny

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

 • jest świadomy swoich praw i obowiązków oraz praw innych ludzi

- ma poczucie własnej wartości

- zna i respektuje prawa innych

 

VII. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

 

Zakładane cele:

 • systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 • analiza wyników wewnętrznych i zewnętrznych; formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy,

 • organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współprace pomiędzy nauczycielami,

 • przygotowanie uczniów do dalszej nauki;

 • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

 • organizacja i udzielenie pomocy uczniom zdiagnozowanym przez PPP oraz uczniom wymagającym wsparcia edukacyjnego,

 • opracowywanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • wzmocnienie aktywności uczniów;

 • zapewnienie i umożliwienie uczniom dostępu do zajęć pozalekcyjnych oraz udziału w konkursach,;

 

 • diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych uczniów,

 • eliminowanie przejawów agresji, przemocy;

 • promowanie zdrowego stylu życia – udział w programach: Szklanka Mleka, Trzymaj formę, Owoce w szkole;

 • kształtowanie postaw prospołecznych

 • kształtowanie postaw ekologicznych

 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami,

 • współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi oraz udziału rodziców wżyciu codziennym szkoły;

 • wdrażanie do samodzielności poprzez działania samorządów uczniowskich.

 • promowanie i nagradzanie uczniów osiągających sukcesy w różnych przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych.

 

 • troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie przebywania ucznia na terenie szkoły,

 • organizacja pracy świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności;

 • w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów;

 • uczniowie prezentują właściwe zachowania;

 • uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

 • uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

 • uczniowie prowadzą zdrowy styl życia

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

 • monitorowanie realizacji podstawy programowej;

 • formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

 • wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

 • wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

 • organizowanie próbnych sprawdzianów;

 • rozwijanie inicjatyw w kierunku:

 • zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

 • poszukiwania skutecznych form i metod pracy;

 • mobilizowania uczniów do udziału w konkursach ;

 • umożliwienie uczniom korzystania z pływalni;

 • ewaluacja dokumentów szkolnych;

 • organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie np. Kulturalny Uczeń, Bezpieczna Przerwa, imprezy ekologiczne;

 • organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia;

 • aktywna działalność zespołów powołanych przez dyrektora szkoły,

 • współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 • prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

 • rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i Małym Samorządzie; np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych

 • organizowanie wycieczek, imprez szkolnych o charakterze wewnętrznym i otwartym

 

2. Procesy zachodzące w szkole.

Zakładane cele:

 • analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

 • wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

 • stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

 • monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

 • doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

 • angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętnie biorą udział w jej przygotowaniu i realizacji;

 • uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

 • dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

 • współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

 • każdy uczący się ma równe szanse rozwoju

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • aktualizowanie koncepcji pracy;

 • rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

 • nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

 • opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

 • realizacja projektów unijnych;

 • stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

 • przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania – konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

 • wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli;

 • stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:

 • wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

 • wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

 • promowanie działań szkoły w środowisku lokalnym;

 • rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój uczących się;

 • widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie dzielnicy, miasta;

 • w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacja osiągnięć uczniów;

 • zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

 • czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

 • ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;

 • organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

 • czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

 • przygotowywanie imprez środowiskowych,

 • aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek – sukcesy, wydarzenia szkolne;

 • umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;

 • wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

 • publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej;

 

4. Zarządzanie szkołą.

Zakładane cele:

 • wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną i pozostałych pracowników szkoły;

 • opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

 • prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

 • podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

 • prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

 • sprawne zarządzanie szkołą

 • szczegółowe zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 • proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

 • szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

 • wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

 • szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy w zakresie bazy i wyposażenia;

 • szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

 • szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 • sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

 • na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

 • aktualizacja bazy dydaktycznej; spis zapotrzebowania;

 • w miarę możliwości zakup i doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble i pomoce dydaktyczne;

 • w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi;

 • w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje

 

VIII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie prowadzona przede wszystkim poprzez:

 • Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

 • Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

 • Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.

 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

 • Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

Godziny lekcyjne i przerwy

  8:00-8:45
  8:55-9:40
  9:50-10:35
  10:45-11:30
  11:40-12:25
  12:45-13:30
  13:35-14:20
  14:25-15:10

MottoUdział w programach - certyfikaty


Materiały