Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej nr 18
w Sosnowcu 
I  Podstawa prawna
II Informacja o szkole
III Misja szkoły
IV Analiza aktualnej sytuacji szkoły
V Zakładany model absolwenta szkoły
VI Główne zadania szkoły
VII Wizja szkoły
VIII Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
IX Wnioski końcowe

 
 
 
 
 Rozdział I
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )
 
 
Rozdział II
Informacja o szkole
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu
Adres:41-200 Sosnowiec ul. Przyjaciół Żołnierza 1
Ilość uczniów: 190
Ilość oddziałów: 10
Oddziały przedszkolne: 1
Liczba nauczycieli:  
Stopnie awansu nauczycieli:
− dyplomowanych: 14 nauczycieli
− mianowanych:  6  nauczycieli
− kontraktowych: 1  nauczyciel
− stażystów:  --------

Baza lokalowa:
Budynek murowany, dwupiętrowy, podpiwniczony, wymieniona stolarka okienna, zmodernizowany dach, odnowiona elewacja.
W szkole znajduje się:
−  11 sal lekcyjnych,
- sala oddziału przedszkolnego
− 1 sala informatyczna: 14 stanowisk dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela,
- sala do zajęć grupowych
− sala gimnastyczna z zapleczem,
− sala zabaw do zajęć ruchowych dla oddziału przedszkolnego i klas I-III,
- pokój nauczycielski
- aula szkolna,
- mini siłownia,
- izba regionalna,
− biblioteka,
− świetlica szkolna z centrum multimedialnym,
− stołówka szkolna,
− kuchnia wyposażona zgodnie  normami i zaleceniami sanepidu,
− gabinet pedagoga szkolnego,
− gabinet pielęgniarki szkolnej, 
- 1 szatnia dla oddziału przedszkolnego,
−  8 szatni dla klas I-VI,
− 2 przebieralnie na lekcje wychowania fizycznego,
− 6 umywalni z toaletami: 3 dla dziewcząt i 3 dla chłopców,
− harcówka
− boisko sportowe,
W szkole działa monitoring.
Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.
 
 


Rozdział III
Misja szkoły
TA SZKOŁA JES MIEJSCEM, GDZIE SZANOWANA JEST GODNOŚĆ CZŁOWIEKA.
NAUCZYCIEL JEST WZOREM NIE TYLKO W SZKOLE, A UCZNIOWI STWARZA SIĘ WARUNKI DO SAMOROZWOJU.
WARTOŚCI, JAKIMI KIERUJEMY SIĘ UCZĄC I WYCHOWUJĄC TO: PRAWDA, MIŁOŚĆ, SZACUNEK.
 
- Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.
- Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.
Pracujemy, aby:
 
Nasi uczniowie:


  1. Byli przygotowani do:

·        systematycznej pracy w dalszej edukacji;
·        bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie;
·       zwiększonej tolerancji dla różnych kultur, ras, wyznań i warunków bytowych rodziny;
·       wykazywali się zaradnością;
·       wyrażania wzajemnego szacunku.
 .
   2. Umieli:
·       stosować wiedzę w praktyce;
·       odróżnić dobro od zła;
·       radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 
 3. Realizowali:
·       swoje plany i marzenia;
·       swoje aspiracje zgodnie z indywidualnymi możliwościami edukacyjnymi.
 
Rodzice:
·       Byli zadowoleni z realizacji zadań szkoły;
·       Wspomagali pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
·       Byli otwarci i pomocni w realizacji zamierzeń i nowych przedsięwzięć szkoły;
·       Aktywnie i  twórczo  uczestniczyli w życiu szkoły.
 
Nauczyciele:
·       Jak najlepiej przygotowali uczniów do dalszej nauki,
·       Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia;
·       Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia;
·       Uczyli respektowania norm społecznych;
·       Szczególnie opiekowali się uczniem zdolnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
·       Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki macowego przekazu.
 
 
Rozdział  IV
Analiza aktualnej sytuacji szkoły


MOCNE STRONY SZKOŁY
SŁABE STRONY SZKOŁY
1. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
2. Brak zmianowości.
3. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca oczekiwania uczniów.
4. Indywidualizacja nauczania.
5. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy.
6. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów z wadami postawy.
78 7. Terapia pedagogiczna dla uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
9. Dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyczny.
10. Spójne zasady oceniania.
11. Badanie osiągnięć uczniów, wyciąganie wniosków do pracy.
12. Prowadzenie wstępnej diagnozy uczniów i wykorzystywanie jej do planowania pracy.
13. Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły i wyciąganie wniosków do planowania pracy.
14. Bogaty program i wysoki poziom imprez i uroczystości szkolnych. 
15. Liczne sukcesy sportowe na szczeblu miejskim.
16. Sukcesy w konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym.
17. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.
18. Szeroko zakrojone działania ekologiczne, potwierdzone nagrodami i certyfikatem ,, Lidera Edukacji Ekologicznej”.
19. Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.
20. Pozyskiwanie środków na działalność Gromady Zuchowej.
21. Liczne sukcesy Gromady Zuchowej „ Ogniki”.
22. Udział uczniów w  projektach edukacyjnych.
23. Estetyczne zadbane pomieszczenia lekcyjne i korytarze szkolne.
24. Dostęp do Internetu we wszystkich klasopracowniach.
25. Działający monitoring, zwiększający bezpieczeństwo uczniów.
26. Opieka świetlicowa uczniów do godz. 16.30
27. Centrum multimedialne w świetlicy szkolnej.
28. Pozyskiwanie sponsorów.
29. Zajęcia „ Szkoła dla rodziców”.
30. Kącik zabaw dla klas I – III.
 
1. Średnie i niżej średnie wyniki sprawdzianów klas VI.
2. Brak motywacji uczniów do nauki.
3. Trudności we współpracy z rodzicami.
4. Niewielka ilość laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionu.
5. Brak nowoczesnego umeblowania klas.
6. Brak wielofunkcyjnego, nowoczesnego boiska.
7. Brak placu zabaw.
8. Brak  kącików tematycznych w klasach I - III.
9. Zbyt mała ilość programów multimedialnych, szczególnie dla klas I-III.
B 10. Niewystarczające wyposażenie klas w  sprzęt multimedialny.
11. Zbyt mało nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
12. Zły stan techniczny sprzętu nagłaśniającego.
13. Zły stan techniczny sali gimnastycznej.
14. Słabe wyposażenie w sprzęt sportowy.
14. Brak kącika higienicznego, niedostosowanie sanitariatów dla najmłodszych dzieci.
15. Konieczność modernizacji strony internetowej szkoły.
16. Słaby przepływ informacji między nauczycielami i rodzicami.
17. Brak tablicy informacyjnej dla rodziców dotyczącej zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 
 
 
Rozdział  V
Zakładany model absolwenta szkoły
 
 „ Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”
                                                                                                  Franklin Roosvelt
Uczeń kończący Szkołę Podstawową n18 w Sosnowcu będzie dobrze funkcjonować w swoim środowisku, w domu i w szkole. Będzie pogodny, z pozytywnym choć nie bezkrytycznym stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. Będzie traktować zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Absolwent będzie:
- dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
     - ambitny, aktywny, ciekawy świata i wiedzy, mającym różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzący różne wiadomości i umiejętności;
    − człowiekiem uczciwym, prawdomównym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
   - człowiekiem tolerancyjnym, rozumiejącym, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym, wrażliwym na potrzeby innych (chorych, niepełnosprawnych, wyalienowanych społecznie);
− człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
− człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego;
− człowiekiem odpowiedzialnym za stan środowiska naturalnego, racjonalnie korzystającym z zasobów przyrody.
 
 
Rozdział VI
Główne zadania szkoły
1. Nauczać, wychowywać i opiekować się.
2. Kształtować obywatelską i patriotyczną postawę.
3. Inspirować do podejmowania wysiłku poznawczego i intelektualnego.
4. Rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące.
5. Motywować do różnorodnych twórczych inicjatyw.
6. Kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki.
7. Uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań.
8. Rozwijać więzi interpersonalne, szczególnie umiejętność pracy w zespole.
9. Wpajać zasady tolerancji, poszanowania odmienności.
10.Kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach .
11.Wskazywać interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające. wszechstronnemu rozwojowi i rozładowujące napięcia emocjonalne.
 
Zadania priorytetowe:
 
12.Wspierać rozwój dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
13.Umacniać wiarę we własne siły, motywować do nauki i zdobywania umiejętności, by w przyszłości osiągnąć sukces w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami.
14.Dbać o wysoki poziom edukacji, by sukcesywnie podnosić wyniki sprawdzianu klas VI.
15.Dbać o bezpieczeństwo uczniów i wpajać dbałość o zdrowie własne i innych, propagować zdrowy, aktywny styl życia.
16. Przeciwdziałać agresji i przemocy.
17.Kształtować poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, uczyć racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.
18.Stosować indywidualizację nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
19.Otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów potrzebujących wsparcia.
20.Dbać o rozwój ucznia niepełnosprawnego.
 
 
 
Rozdział VII
Wizja Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
 
W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego pełną świadomość, że jest członkiem społeczności polskiej. Uczymy kochać, szanować ludzi, przyrodę kulturę i tradycję narodu polskiego i innych narodów. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie.
 
− Szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i talenty, po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, prowadzić pracę samokształceniową, a przede wszystkim wierzyć we własne siły i możliwości.
− Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, zawsze może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i swoich rówieśników.
− Szkoła, w której pracownicy i uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw.
− Szkoła, w której organizowane są spotkania ze znanymi ludźmi, w tym także z rodzicami wykonującymi interesujące zawody.
− Szkoła, w której uczniowie, opuszczają budynek szkoły, by w naturalnym środowisku zgłębiać tajemnice świata przyrody, zjawiska fizyczne, wyjeżdżają na wycieczki, by poznawać najbliższą okolicę i ciekawe zakątki naszego kraju, korzystają z kina, teatru, muzeum,itp.
− Szkoła, w której nauczyciele mają nowoczesne pomoce dydaktyczne,  dobrze wyposażone pracownie, miejsce do przygotowania się do lekcji i pracy zespołowej, zabezpieczone warunki do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji.
− Szkoła, wokół której znajdują się bezpieczne, zorganizowane w naturalnym środowisku miejsca, służące do aktywnego wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.
 
 Rozdział VIII
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
 


Wymaganie
Działania szkoły Formy pracy Osoby realizujące Uwagi
 
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów
 
− Szkoła posiada koncepcję pracy.
− - - Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów oraz specyfikę pracy szkoły.
− Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.
− - - Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami.
 
  Dyrektor szkoły, nauczyciele
pedagog
 
 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 
− Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.
− Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów.
− Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone.
 − Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
− W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się wykształcenie i predyspozycje  nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły.
− Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.
− Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
− Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
− Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować.
− W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
− Organizuje się próbne sprawdziany klas VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy.
− Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe służące rozwojowi uczniów.
 
- udział w projektach i programach edukacyjnych, unijnych
 
- opracowanie projektów edukacyjnych
Dyrektor szkoły, nauczyciele pedagog  
 
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 
− Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację podstawy programowej i dostosowane do możliwości uczniów.
− Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów.
− Stwarza się warunki umożliwiające realizację postawy programowej
− Monitoruje się realizację podstawy programowej.
− W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności.
− Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski.
− Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.
− Bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski.
 
- miesięczne rozliczenie godzinowe w ramach realizacji podstawy programowej
- analiza porównawcza wyników sprawdzianów próbnych z wynikami sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI
- analiza badania wyników z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka
- analiza postępów uczniów po klasie I, II
- analiza postępów uczniów po zakończeniu I etapu edukacyjnego
- analiza wyników klasyfikacji
( analiza porównawcza)
- analiza osiągnięć uczniów w konkursach
- analiza sukcesów sportowych
 
Dyrektor szkoły,
nauczyciele
 
 
Uczniowie są aktywni
 
- Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
- Rozwija się samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i Małym Samorządzie.
− Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły.
− Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów.
− Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów.
− Wszyscy uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w szkolnych apelach i uroczystościach, by wzmacniać ich wiarę we własne siły i umiejętności.
 
- rejestr uczniów uczestniczących w konkursach i zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych, osiągnięcia,
- organizacja  apeli i uroczystości szkolnych wg harmonogramu,
- działania SU i MS zgodnie z planem pracy
nauczyciele
wychowawca świetlicy
 
 
Respektowane są normy społeczne
 
- Działania wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki i statutem szkoły.
− - - Działania wychowawcze podejmowane w szkole są monitorowane, analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.
− Monitoruje się realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki  szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy.
− Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
− W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.
− Nauczyciele pracują w klasowych zespołach nauczycieli i ustalają wspólny front oddziaływań wychowawczych.
− Klasowe plany pracy wychowawczej są spójne z programem wychowawczym szkoły.
- Zawierane są kontrakty klasowe, które redagują uczniowie wspólnie z wychowawcą.
− Organizuje się warsztaty promujące właściwe zachowania.
− Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
− Przeprowadzane są konkursy wiedzy, prezentacje.
− Stosuje się statutowe nagrody i kary za zachowanie godne naśladowania i niewłaściwe zachowanie.
− Stosuje się procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
− Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje wspólne, spójne działania.
− Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów.
- Dba się o zdrowie uczniów.
− Nauczyciele, wychowawcy współpracują ze sobą, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
− Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze.
 
- zajęcia warsztatowe: przeciwdziałanieagresji,
radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
asertywnego zachowania,
właściwego odżywiania, bezpieczeństwa,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejitp.
- konkursy wiedzy: uzależnienia,
- akcja
„ Bezpieczna Przerwa”
- wybór
 „ Dobrego Kolegi” i
„ Super Przyjaciółki”
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog, wychowawcaświetlicy
 
 
Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 
- W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
− W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniając indywidualizację procesu edukacji.
- Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie pedagogicznej.
− W ramach godzin z art.42 KN organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe i zajęcia sportowe i wspierające ucznia potrzebującego pomocy, w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze.
− Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.
− Uczniowie z dysfunkcjami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
− Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.
− Utrzymywana jest w szkole jednozmianowość zajęć.
 
- koła przedmiotowe ( polonistyczne, matematyczne, językowe)
- zajęcia sportowe
- zajęcia wspierające ucznia potrzebującego pomocy w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna
- wycieczki i zajęcia terenowe
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog, wychowawca świetlicy
 
 
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych
 
 
- Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole, rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.
− Nauczyciele wspomagają siebie wzajemnie w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.
− Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy.
− Zespoły zadaniowe pracują zgodnie z opracowanym harmonogramem.
−− Powołuje się liderów zespołów uwzględniając indywidualne predyspozycje nauczycieli.
− Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.
− Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje.
− Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej.
− W szkole działa zespół WDN.
− Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje zgodnie ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi uczniów.
− Nauczyciele pracując w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych i prezentują wyniki swojej pracy na radzie pedagogicznej.
− Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych poza szkołą.
− Nauczyciele biorący udział w szkoleniach dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, szczególnie młodymi nauczycielami.
 
- spotkania w zespołach  wg harmonogramu
( Zespół Oddziału Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej
Zespół Przedmiotów Humanistycznych
i Matematyczno – Przyrodniczych
- Zespół Przedmiotów Artystycznych)
- zebrania szkoleniowe RP wg harmonogramu,
- szkolenia WDN
- kursy doskonalące
- zajęcia warsztatowe
- kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe
 
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog,
wychowawca świetlicy
 
 
Promowana jest wartość edukacji
 
- Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.
− Z analizy wyciąga się wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy.
− Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
− Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia lub funkcjonowania na rynku pracy na miarę swoich możliwości.
− Kształci się umiejętności potrzebne na rynku pracy takie jak: język ojczysty, języki obce, umiejętność obsługi komputera, korzystanie z technologii informatycznej, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność i odpowiedzialność.
− Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.
− Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole i mediach oraz na stronie internetowej szkoły.
− Organizuje się imprezy i uroczystości szkolne, na które zaprasza się rodziców i partnerów szkoły.
− Prowadzi się kronikę szkoły i złotą księgę, dla upamiętnienia sukcesów uczniów.
− Sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane w gablotach szkolnych na korytarzu.
- Dzień Otwarty Szkoły,
- Dzień Patrona Szkoły
- Dni Ziemi,
- Korowód Ekologiczny
- Festyn Rodzinny,
- Dzień Sportu,
- Dzień Babci i Dziadka, - Dzień Matki, Dzień Ojca,
- aktualizacja strony internetowej
- aktualizacja tablicy
 „ Ignaśki”
- medale
„ Wzorowy Uczeń”
- współpraca z gimnazjum
- współpraca z przedszkolem
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog szkolny
 
 
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
 
- Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
− W szkole działa Rada Rodziców zgodnie ze swoim statutem.
− Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.
− Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów.
− Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: biorą udział w wycieczkach, biwakach , zabawach pełniąc rolę opiekunów i współorganizatorów.
− Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i klasowe.
− Zaprasza się rodziców wykonujących ciekawe zawody na lekcje wychowawcze.
− Uczniowie odwiedzają rodziców w miejscu pracy, by poznać ciekawe miejsca i zawody.
− Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą i aktywnego spędzania czasu wolnego.
− Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, warsztaty, spotkania ze specjalistami.
− Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb.
− W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców.
 
- zebrania Rady Rodziców,
- zebrania z rodzicami, wywiadówki, konsultacje
- współpraca z PPP
- Szkoła dla Rodziców.
 
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog szkolny
wychowawca świetlicy
 
 
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
 
− W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.
− Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.
− Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami i partnerami szkoły.
 
współpraca z MOPS, PPP, Policją , Strażą Miejską, określonymi wydziałami UM, instytucjami ekologicznymi, MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży, stowarzyszeniami, itp. Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog szkolny
 
 
Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy
wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
 
- W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.
− Do analizy wyników sprawdzianu
wykorzystuje się różnorodne metody
analizy wyników.
− Organizuje się próbne sprawdziany klas VI,  badania wewnętrzne i zewnętrzne, analizuje wyniki, wyciąga wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy.
− Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
 
- badanie gotowości szkolnej w oddziale przedszkolnym,
- badanie dojrzałości szkolnej w klasie I,
- badanie zewnętrzne osiągnięć uczniów po klasie III,
- badanie wyników w klasie IV i V,
- próbne sprawdziany w klasie VI,
- sprawdzian zewnętrzny po klasie VI.
Dyrektor szkoły,
nauczyciele,
 
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi
 
- Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.
− W planowaniu uwzględnia się priorytety ministra i kuratora oświaty.
-  Przestrzega się przepisów prawa oświatowego; monitoruje się przestrzeganie prawa.
- Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły.
- W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.
- Sprawnie przebiega realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego.
− Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.
− Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.
− Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy.
− Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły.
− Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grup nauczycieli wg potrzeb.
− Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju.
- Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć.
- Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd sprzyjający uczeniu się.
- Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela w miarę możliwości finansowych szkoły.
- Pozyskuje się środki z różnych źródeł na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia szkoły.
- Systematycznie doposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne, wymienia się sprzęt i wyposażenie w miarę potrzeb i możliwości finansowych.
- W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi.
- Stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji uprawnionych do kontroli szkoły.
- Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniem.
 
- raport z ewaluacji wewnętrznej
- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
- sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych.
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog szkolny
 

 
Rozdział IX
Wnioski końcowe:
1. Szkoła jest dobrze postrzegana przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz przez środowisko lokalne, dlatego należy tak pracować, by utrzymać ten dobry wizerunek.
2. Utrzymać mocne strony, a niektóre nawet rozwijać i doskonalić w miarę potrzeb i możliwości szkoły.
3. Dążyć do minimalizowania, a nawet wyeliminowania słabych stron szkoły.
4. Dobrze wykorzystać szanse szkoły.
5. Przeciwdziałać zagrożeniom.
6. Ideałem byłoby zamienić słabe strony na mocne, a zagrożenia na szanse.


Rekomendacje:
1.  Stosować indywidualizację nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych z dużym potencjałem.
 2. Otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole wszystkich uczniów wymagających wsparcia.
3. Nawiązać ścisłą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
4. Stosować różne formy motywowania uczniów do nauki i podejmowania trudniejszych zadań.
5. Wskazywać uczniom różne sposoby przyswajania wiedzy.
6. Pracować nad podniesieniem efektów kształcenia, poprzez analizy osiągnięć uczniów i wdrażanie wniosków z analiz.
7. Dobrze wykorzystać godziny dla uczniów z art. 42 Karty Nauczyciela.
8. Pozyskiwać środki z różnych źródeł na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal, modernizację boiska sportowego.
9. Organizować doskonalenie nauczycieli tak, by zdobywali kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu oraz terapii pedagogicznej.
10.Organizować pomoc socjalną dla uczniów potrzebujących.
11.Współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
12. Współpracować z dotychczasowymi partnerami szkoły, rozszerzać współpracę o inne podmioty.
13. Motywować rodziców do współpracy ze szkołą; prowadzić dialog, uwzględniać i analizować sugestie rodziców.
14.Wspomagać rodziny niewydolne wychowawczo i patologiczne we współpracy z pedagogiem szkolnym.
 15.Zadbać o pozyskiwanie środków finansowych w celu utworzenia i zagospodarowania placu zabaw dla oddziału przedszkolnego i klas I-III.
 
 
 

Godziny lekcyjne i przerwy

  8:00-8:45
  8:55-9:40
  9:50-10:35
  10:45-11:30
  11:40-12:25
  12:45-13:30
  13:35-14:20
  14:25-15:10

MottoUdział w programach - certyfikaty


Materiały